Vietnam

The MSSP has no houses in Vietnam, but over the last few years a lot of bridges have been built with the local church of Vietnam through visits, vocational accompaniment, formation programmes and outreaches to this vibrant Church which has passed through a lot of persecution. It is our hope that these contacts increase along the years and the MSSP could minister more both within Vietnam, and also to Vietnamese people around the world.

Dòng Truyền Giáo Thánh Phaolô (MSSP) hiện chưa có cộng đoàn hiện diện tại Việt Nam, nhưng từ những năm qua, các cầu nối liên đới giữa cộng đoàn và Giáo hội sở tại đang được gầy dựng, thông qua các dịp thăm viếng, tìm kiếm và đào tạo ơn gọi cũng như những dịp khám phá thực tế Giáo hội nơi đây – một Giáo hội đầy sức sống mãnh liệt vốn chịu bao cuộc thử thách bách hại trong lịch sử. Hi vọng rằng, qua thời gian những kết nối này sẽ ngày càng được thăng tiến, để Hội dòng có thể sớm thiết lập và thực thi sứ vụ truyền giáo tại đây và cho cộng đồng người Việt ở phạm vi thế giới.

Fr Stephen in Vietnam together with some discerners and lay collaborators.